Loading ..!
sunshine
header left
Sri Venkataramana idol Sri Venkataramana temple, Karkala
|| Sri Venkateshaya Namaha |||| Sri Srinivasaya Namaha ||
Sri Venkataramana temple, Karkala
content top
Conch
News

Samithi

Sl# Name Designation Mobile 1
1 K. Jayarama Prabhu President 91-9036451019
2 K. Ganesh Kamath    Joint President 91-9036446365
3 Ramakrishna K. Joishy Joint President  
4 Ravindra K. Puranik Joint President 91-9880398998
5 B. Prabhakar Kamath Vice-President 91-9845702958
6 M. Ramanath Nayak      Vice-President 91-9880219900
7 Ananth G. Pai Vice-President 91-9844113030
8 B. Ganapathi Hegde Vice-President 91-9880726395
9 K. Ravindra Bhat Secretary 91-9880996347
10 M. Devadas Shenoy Joint Secretary 91-9886496363
11 K.M.Vaikunta Prabhu Joint Secretary 91-9742201581
12 C. Damodhar Kamath Treasurer 91-9449254837
13 K. Venkatesh Prabhu Joint Treasurer 91-9480530576
14 Dr. K. Manjunath Kamath Joint Treasurer 91-9845743042
15 K. Ganapathi Kamath Members 91-9880232614
16 Y. Narasimha Shenoy Members 91-8762698936
17 M. Ganapthi Pai Members 91-9448624491
18 M. Raghupathi Pai Members 91-9448058203
19 B. Jagadeesh Mallya Members 91-9901527783
20 R. Radhamadhav Shenoy Members 91-9448253017
21 K. Ganesh Kamath(Sridevi cashews) Members 91-9845281933
22 K. Tivikram Kini Members 91-9449387917
23 Paladka Narasimha Pai Members 91-9845326147
content bottom